top of page

Palvelumme

Tiimimme on sitoutunut kehittämään ja tarjoamaan laadukkaita tulevaisuuden tekoälypalveluita.
Services page photo.jpg

Käy katsomassa uniikki tekoälypalvelutarjontamme

AvainLog Anchor
AvainLog_1200x900.jpg
AvainLog logo.png

AvainLog on AI-as-a-Service -palvelu sosiaali- ja terveydenhoidonalan datan käytön monitorointiin sekä väärinkäytösten löytämiseen. Palvelu tukee tietosuojavastaavan ja muiden ammattilaisten työtä.

Palvelu hälyttää organisaatioita ja tietosuojavastaavia datan turvallisuus tapauksista ja seuraa GDPR-säännösten noudattamista kansalaisen näkökulmasta. AvainLog perustuu tekoälymalliin, joka on tuotettu koneoppimisella ja joka luo arvion väärinkäytön mahdollisuudesta jokaiselle lokitapahtumalle.

Palvelun avulla tekoäly voi käydä läpi miljoonia lokitapahtumia tuottaakseen manuaalisesti hallittavan määrän hälytyksiä tietosuojavastaavalle. Tästä esimerkkinä käsiteltyjen hälytysten määrä tippui 2 miljoonasta 10 000 hälytykseen.

Hyödyt

Palvelu parantaa GDPR-säännösten toteutumista

AvainLog parantaa yksilöllisen terveydenhuoltodatan tietosuojaa

Palvelu tuo kustannussäästöjä tehokkaampien tietosuojaprosessien ja lisääntyneen tietosuojatason myötä

Säästää 30 % tietosuojakustannuksista

ChildScreen Anchor
ChildScreen logo.png

ChildScreen on AI-as-a-Service palvelu, joka on tarkoitettu lasten oireiden arviointiin ja etähoitoon. ChildScreen-palvelu auttaa vanhempia ja terveydenhuollon ammattilaisia arvioimaan, milloin lapsi tarvitsee hoitoa, ehkäisten näin liian myöhäiset tai tarpeettomat sairaalakäynnit. Tämä lisää potilasturvallisuutta ja parantaa kustannustehokkuutta.

Palvelu käyttää kyselyä, joka perustuu laajasti hyväksyttyihin arviointimenetelmiin. Kyselyyn vastataan vanhempien käyttöliittymässä, ja tekoäly analysoi vastaukset, antaen suosituksia tarvittavista toimenpiteistä. Päätös sairaalaan lähdöstä tehdään kuitenkin aina vanhempien ja terveydenhuollon ammattilaisten toimesta.

Benefits

Parantaa terveydenhuollon saatavuutta

Tukee päätöksentekoa

Ehkäisee tarpeettomia sairaalakäyntejä

Kustannustehokkuus

Childscreen%20test_edited.jpg
CustodyChief Anchor
CustodyChief.jpg
CustodyChief.png

Lapset ja nuoret voivat olla monen sosiaali- ja terveydenhuollon tahon kanssa tekemisissä. Tästä johtuen heihin kohdistuva tieto voi olla hajallaan eri järjestelmissä. Heidän ongelmansa voivat jäädä huomaamatta koska yhdelläkään yksittäisellä taholla ei ole kokonaiskuvaa lapsen elämäntilanteesta.

 

AI-as-a-Service -palvelu CustodyChief parantaa operatiivista työtä keräämällä suuria määriä dataa (lapsesta ja heidän läheisistään) eri tietojärjestelmistä ja luomalla ongelmatapauksista profiileja sekä tunnistamalla ongelmien riskitekijät ja hälyttämällä lasten kanssa työskenteleviä henkilöitä tuottamalla ennusteen lapsen riskistä päätyä huostaanotetuksi tai kiireellisesti sijoitetuksi. 

 

Tekoälypalvelu auttaa lasta saamaan apua ennen ongelmien muodostumista, se vähentää kalliita korjaavia toimenpiteitä ja mahdollistaa paremmin kohdennetut palvelut lapsen elämänhallintaan.

Esimerkki ammattilaisen ajansäästöstä:
Lääkärillä on 20 minuutin konsultaatioaika. Hän käytti 2-7 minuuttia etsiessään relevanttia potilasdataa. Tekoäly tuottaa oikea-aikaista tietoa säästämällä 4-5 minuuttia per potilas. Kun normaali kapasiteetti on 10 potilasta päivästä, tekoäly kasvattaa määrän 12 potilaaseen.

Hyödyt

Parantaa lasten ja heidän perheidensä elämänlaatua

Säästää kustannuksia, sillä huostaanotot ovat kalliita toimenpiteitä

Parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden yhteistyötä

MentalChief.png

Sosiaali- ja terveydenhuollon hajanaisuudesta johtuen voi olla vaikeaa saada kokonaisvaltaista kuvaa potilaan hyvinvoinnista. Tästä syystä potilailla itsellään voi olla vaikeuksia löytää oikeat palvelut oikeaan aikaan.

 

Koska palveluiden määrittäminen on vaikeaa, potilaat voivat päätyä käyttämään monia turhia palveluita saamatta silti ratkaisua ydinongelmaansa.

 

Tämä AI-as-a-Service -palvelu mielenterveys- ja päihdeongelmaisille säästää sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisten resursseja ja aikaa, vähentää turhien mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyviä käyntejä päivystyksessä ja auttaa potilasta saamaan oikeaa palvelua oikeaan aikaan sekä parantaa itse palvelun laatua tukemalla ammattilaisten päätöksentekoa tekemällä riskiarvioita ja ennakoivia malleja ennustamaan uusiokäyntejä.

Hyödyt

Palvelu parantaa elämänlaatua etenkin epidemioiden aikana ja niiden ulkopuolella

Säästää kustannuksia kun sairaalakäynnit voidaan välttää

MentalChief3.jpg
MentalChief Anchor
RehabScreen.png
RehabScreen.png

Kuntoutuspalvelut voivat olla hajallaan sekä tehottomia. Potilaan arvokasta kuntoutusaikaa ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita menee hukkaan antamalla väärää ja tehotonta hoitoa. AI-as-a-Service -palvelu RehabScreenin avulla kuntoutuspalvelut voidaan kohdentaa oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

 

RehabScreen auttaa kuntoutussuunnitelman luomisessa ja kuntoutustoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Palvelu auttaa vähentämään kuntoutuspalveluiden hajanaisuutta ja sitä voidaan käyttää tiedon tuottamisessa kuntoutuksen eri vaiheista perusterveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin ja erikoishoidon käyttöön.

 

RehabScreen antaa lisätietoa potilaan nykytilasta, kuntoutustarpeesta ja toimintakyvystä. Se auttaa luomaan arvion kuntoutustoimenpiteiden tehokkuudesta ja eri kuntoutuskategorioiden merkityksestä. 

 

Palvelu tukee ammattilaisten päätöksentekoa ja auttaa identifioimaan kuntoutusprosessin ongelmia aikaisessa vaiheessa. Se myös auttaa nopeuttamaan potilaan koko tilanteen hahmottamista ja se voi auttaa koko kuntoutusprosessin onnistumisessa.

Hyödyt

Parantaa kuntoutettavien elämänlaatua

Säästää kustannuksia kun kuntoutustoimenpiteet on kohdennettu oikein

Vähentää sairaalaan paluita

RehabScreen Anchor
Positive.png

ValueChief on hyvinvointialueen johdolle tarkoitettu analytiikkatyökalu, joka ennustaa paljon ja monialaisia palveluita käyttävien asiakkaiden palvelukysynnän muutoksia. Se toimii arvoverkkojohtamisen viitekehyksessä, jossa selvitetään eri palveluntuottajien roolit ja vaikutukset asiakkaan palvelukokonaisuuteen. Yhteistyön avulla tarjotaan oikea-aikaista palvelua ja ehkäistään kalliimpien palveluiden käyttöä.

Asiakkaat jaetaan tyyppiasiakkuuksiin, kuten muistisairaat, päihde- ja mielenterveysasiakkaat, ylipainosta kärsivät ja diabetespotilaat. Tyyppiasiakkuudet määritellään yhdessä arvoverkkotoimijoiden kanssa, mikä mahdollistaa tietoon perustuvan yhteistyön.

 

ValueChief-tekoälymalli analysoi asiakkaan palveluhistoriaa ja terveystietoja ennustaen riskin siirtyä tyyppiasiakkaaksi seuraavan vuoden aikana. Ennusteen avulla arvioidaan palvelukysynnän ja kustannusten muutoksia. Lisäksi hyödynnetään kansallisia väestöennusteita pitkän aikavälin ennustamiseen ja suunnitteluun.

Hyödyt

Kykenee lajittelemaan potilaiden palvelutarpeet laajasta massasta

Tukee arvoverkkotoimintaa, jonka avulla hyvinvointialue voi tehostaa toimintaansa

Kykenee ennustamaan palvelutarvetta

Kykenee ennustamaan riskiä siirtyä tyyppiasiakkaaksi

Kykenee ennustamaan kustannuksia

Financial Graphs
ValueChief Anchor

Huomioimme tuotteissamme ja toimituksessamme laadun ja tietoturvan

ISO 27001

ISO 13485

ISO 9001

Haluatko kuulla lisää?

Olemme aina iloisia voidessamme kertoa sinulle enemmän palveluistamme.

Pekka%20blue%20chair_edited.jpg

Pekka Kuosmanen

Toimitusjohtaja

+358 50 520 3727

Henkka.jpg

Henrik Leinonen

Palvelupäällikkö

+358 40 732 8666

Dama.jpg

Damiana Hollmérus

SignHero myynti

+358 50 339 4364

bottom of page